Vedtægter

§1

Menighedens navn er Bovlund Frimenighed, den har sit hjemsted i Bovlund og ejer matrikel nr. 179-192, Bovlund.

§2

Bovlund Frimenighed har som formål at afholde gudstjenester og menighedsmøder samt at udføre kirkelige handlinger for medlemmerne.

§3

1. Medlem af frimenigheden er enhver, der ønsker at tilhøre menigheden og kan godkende dennes vedtægter.

2. Nye medlemmer kan indmelde sig til præsten eller et bestyrelsesmedlem, optagelsen skal godkendes af bestyrelsen. Døbte og konfirmerede i Bovlund Frimenighedskirke optages automatisk som medlemmer.

3. Udmeldelse sker til formanden mindst 6 måneder før regnskabets afslutning. Et ud trædende medlem har intet krav på menighedens formue. Hvis menigheden har nettogæld i forhold til husets ejendomsskyld, skal det udtrædende medlem betale sin andel af gælden i forhold til sit medlemsbidrag de sidste tre år. Dispensation kan gives af bestyrelsen.

§4

1. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvor af 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år – det bør tilstræbes at området bliver ligeligt repræsenteret.

2. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær – disse udgør forretningsudvalget.

3. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. 3 bestyrelsesmedlemmer kan også kræve bestyrelsesmøde afholdt.

4. Præsten deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Ingen kan deltage hvor vedkommendes personlige forhold skal drøftes.

5. For at bestyrelsen er beslutningsdygtig skal der være mødt mindst 6 medlemmer.

6. Bestyrelsen behandler sager, der angår menighedens økonomiske anliggender, herunder fastsættelse af præstens løn, samt ansættelse af organist og kirketjener.

7. Bestyrelsen tilser driften og vedligeholdelsen af menighedens ejendom, samt sørger for forsvarlig forsikring.

8. Bestyrelsen repræsenterer menigheden i alle grundbogssager og evt. retsspørgsmål, og den må ikke afhænde noget af menighedens faste ejendom, behæfte den, eller foretage større nyanskaffelser, reparationer eller nyanlæg, før godkendelse er sket på en generalforsamling.

§5

1. Generalforsamlingen er frimenighedens Øverste myndighed og skal afholdes hvert år i februar måned.

2. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved meddelelse i dagspressen eller skriftligt til alle medlemmer.

3. Generalforsamlingen omfatter følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af protokolfører.
3. Formandens beretning.
4. Regnskab og forelæggelse af budget for det kommende år.
5. Drøftelse af beretning og regnskab og evt. godkendelse.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse.
8. Eventuelt.


4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer dog senest den 15. januar – disse udsendes da sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

5. Valg og almindelige beslutninger træffes ved absolut flertal af afgivne gyldige stemmer (blanke stemmesedler er ugyldige), alle betalende medlemmer har stemmeret og er valgbare.

6. Til vedtægtsændringer kræves at totrediedel af de mødte stemmer for. Alle afstemninger vedrørende personvalg skal ske skriftligt.

7. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når det kræves af 5 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 25 medlemmer skriftligt anmoder derom med vedlagt forslag til motiveret dagsorden. Indkaldelse skal da ske med mindst 8 dages varsel senest 14 dage efter den fremsatte begæring.

§6

1. Regnskabet følger kalenderåret.

2. Bestyrelsen fastsætter årligt kontingentet, der fastsættes under hensynstagen til den enkeltes skattpligtige indkomst, og de særlige forhold, som måtte gøre sig gældende.

§7

Ved ansættelse af præst, foretager bestyrelsen indstilling, som kan være sideordnet og som forelægges en generalforsamling. Ved afstemning skal der være absolut flertal.

§8

Menigheden kan kun ophæves, når medlemmerne ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, stemmer derfor med 2/3 flertal af de mødte. Er ophævelsen vedtaget, fordeles et muligt underskud i forhold til de sidste 3 års ligning. Er der ved ophævelsen formue, stiller bestyrelsen forslag om dennes anvendelse ved en generalforsamling.

***

Således vedtaget på generalforsamlingen august 2021